MEMBERS

LAB MEMBERS

  • 김 용 숙 Yong Sook Kim
  • 연구교수
  • reorgan@hnamail.net
  • 조 동 임 Dong Im Cho
  • 연구교수
  • resveratrol@hanmail.net
  • 조 미 영 Mee Young Cho
  • 박사후 연구원
  • cho11a@naver.com
  • 조 향 희 Hyang Hee Cho
  • 박사과정
  • chyangh@empas.com
  • 홍 문 화 Moon Hwa Hong
  • 연구원
  • gong0512@hanmail.net
  • 전 주 희 Ju Hee Jun
  • 연구원
  • jh911002@naver.com
  • 강 보 경 Bo gyeong Kang
  • 연구원
  • bgbg0615@naver.com
  • 유 수 지 Soo ji Yoo
  • 연구원
  • yoosooji0712@gmail.com
  • 유 진 YOO JIN
  • 연구원
  • yujin0058@naver.com